Vizija doma

V letu 2013 bomo zaključili večji del energetske sanacije doma, ki zajema prenovo ovoja stavbe, zamenjavo strešne kritine in  oken  ter namestitev sončnih kolektorjev, toplotne črpalke, sistema za uravnoteženje energentov ter namestitvijo centralnega nadzornega sistema. S tem bomo omogočili ogromen prihranek pri energiji, racionalno rabo energentov, ustrezne klimatske razmere za bivanje stanovalcev in delo delavcev.

V naslednjih petih letih planiramo v celoti prenoviti 30 let star prizidek, katerega sanacija dveh oddelkov se je začela že v letu 2013. Tako bi stanovalcem omogočili primerljive pogoje za bivanje v vseh delih doma. Obenem pa bi se izognili velikim težavam zaradi iztrošenih kanalizacijskih vodov, električne in vodovodne napeljave kot tudi centralnega ogrevanja. Sobe so za izvajanje nege premajhne - če hočemo omogočiti dostopnost delavcem za nego stanovalca iz treh strani postelje,  je razširitev sob nujna.

Varovani oddelki so za sodoben pristop dela z dementnimi osebami neustrezni, sobe so temačne in nujne prenove, prav tako sanitarije.

Nujno potrebni prenove pa so tudi kletni prostori, skupaj s kapelo, mrtvašnico,  garderobami, fizioterapijo,   prostori vzdrževalcev.

V stari stavbi je le eno dvigalo za prevoz stanovalcev in hrane, kar glede na vse večje gibalne (ne)zmožnosti stanovalcev in vse večje potrebe po dostavi kosil na oddelke, že davno ne zadostuje več. Največje težave pa so, ko se dvigalo pokvari: takrat je potrebno tako stanovalce, ki so ostali v pritličju, kot tud vso hrano, znositi po stopnicah. Zato je ureditev novega, dodatnega dvigala, že skoraj urgentna. 

Čim prej pa bomo morali pristopiti k razširitvi kuhinje, ki prostorsko že nekaj let poka po šivih. Kuhinja je bila zgrajena le za potrebe stanovalcev stare stavbe (za kapaciteto 120). Danes pa dnevno pripravimo  preko 800 obrokov, od tega preko 600 toplih. Dnevna priprava 6 različnih  vrst diet, nalaganje in pomivanje 160 štiri-plastnih posod za prenos kosil, 1200 krožnikov, skodelic, posod… v tako majhnih prostorih je že skoraj »misija nemogoče«. 

Potrebno bi bilo pridobiti dodatne nastanitvene kapacitete v obliki manjših dislociranih enot v Kranju, zlasti za dementne starejše osebe, glede na sodoben pristop dela z dementnimi in veliko število čakajočih na prosto posteljo v našem domu. Ker pa  se  gradi dom starejših tudi v Cerkljah, ta potreba v prihodnje verjetno ne bo več tako aktualna. 

Zato planiramo  v prihodnjih 5 letih prioritetno realizirati celotno prenovo prizidka,  razširitev kuhinje in ureditev novega dvigala.

Finančna sredstva bomo skušali pridobiti preko javnih razpisov, ustanovitelja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delno od Mestne Občine Kranj in Občine Šenčur, razliko pa s krediti, kajti lastnih sredstev, glede na pogoje, ki jih za delovanje javnih zavodov predpisuje vlada, ne bomo mogli več zagotavljati.

Tako bi zaključili večje gradbene prenove, vzdrževanje tako velike hiše, kot je dom upokojencev Kranj, pa zahteva nenehno sprotno vzdrževanje in prenavljanje.  

Glede izvajanja dejavnosti sledimo smernicam iz “Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva, predvidenih za obdobje 20013-2020 in Vladnemu programu “Strategija varstva starejših do leta 2010”, ki velja tudi za naprej. 

Da bi bili glede izvajanja socialno-varstvenih storitev kos izzivom časa, smo dogradili nov center za pomoč na domu, v katerem dolgoročno planiramo organizacijo vseh zunanjih dejavnosti, kot so oskrbovana stanovanja, klicni center – SOS telefon, informacijska pisarna, svetovalno službo za starejše občane Kranja ipd. Prostore za  jedilnico za zunanje obiskovalce Doma pa bi lahko koristili tudi kot center srečevanja starejših občanov MO Kranj (krajevno medgeneracijsko središče). 

Naš dolgoročni cilj pa je postati gerontološki center za Gorenjsko, še zlasti pa za vso starejšo populacijo Kranja z okolico. Želimo uvesti svetovalno službo v smislu “priprave okolja, družine in posameznikov na starost”  ter urediti klicni center za celotno gorenjsko. Z uresničitvijo vizije lahko Dom upokojencev Kranj postane regionalno komunikacijski, informativni, izobraževalni, logistični in svetovalni center za pomoč starejšim občanom, ki potrebujejo kakršnokoli socialno-varstveno storitev.

Pluralizacija izvajalcev in storitev je nujna. Negativno stereotipno podobo domov  vse bolj nadomešča prijazna podoba ustanov, kjer se ljudem nudi strokovna pomoč in oskrba. Trenutno je povpraševanje še večje kot ponudba, glede na hitro gradnjo domov, podeljevanje koncesij in druge oblike varstva starejših ter vse šibkejšo plačilno sposobnost uporabnikov pa bo zelo pomembno, kako bo dom slovel glede svojih številnih raznovrstnih storitev, prijaznosti in kvalitete. Zmanjšanje čakajočih za sprejem v dom se močno kaže zlasti v zadnjem letu, ko je bil ukinjen varstveni dodatek za osebe, ki so nastanjene v domovih. Prav tako se je veliko starejših samih odpovedalo temu dodatku, ker se bojijo vknjižbe občine  na njihovo premoženje. Zato je vse večji pritisk na svojce, ki še sami komajda preživijo iz meseca v mesec, za domove pa to pomeni vse večje težave pri zagotavljanju plačil. Tako iz številnih domov stanovalci že odhajajo v domačo oskrbo, mnogi domovi se že borijo za uporabnike, prenekateri, zlasti v Prekmurju, Beli krajini in na Štajerskem pa  že imajo prazne postelje. 

Izvajalci institucionalnega varstva se srečujemo z vedno bolj zaostrenimi pogoji izvajanja dejavnosti: neusklajene normativne podlage, toga kadrovska politika onemogoča fleksibilnost izvajalcev,  financiranje ne pokriva niti osnovnih obveznosti izvajalcev,  razvoj je zastal, javna mreža ni usklajena s potrebami, ustanovitelj ne zagotavlja denarja za investicije in investicijsko vzdrževanje. Kje pridobiti sredstva za zagotavljanje kvalitetnih storitev zdravstvene nege in oskrbe je vprašanje, s katerim se soočamo vsi domovi. Od leta 2009 do 2012 je bilo s strani zdravstvene zavarovalnice zmanjšano financiranje za opravljene storitve za skupno 8,5%, kar v Domu upokojencev Kranj letu 2013 ocenjujemo na 100.000 € izgube na področju zdravstva, v prihodnjih letih pa še toliko več. S sredstvi Zdravstvene zavarovalnice ne pokrivamo več niti plač kadra, kaj šele vseh ostalih obveznosti, kot so ortopedski pripomočki, materialni stroški, amortizacija,… To pomeni, da moramo ta del manjkajočih sredstev pokrivati iz oskrbe in tržne dejavnosti. Problem je v tem, da imamo normative zavarovalnice, po katerih nas plačuje, jasno določene, ne smemo odstopati od kadrovskih normativov, grozijo nam z nadzori, po drugi strani pa nam neprestano zmanjšujejo plačila, plače so nižje, napredovanj ni, stimulacij ni, kadra ne smemo in zaradi zahtevnosti dela tudi ne moremo zmanjšati, vlada pa nam nenehno grozi še z zmanjšanjem števila zaposlenih in mase za plače, kar bi še bolj destimulativno vplivalo na zaposlene. Pri plačevanju smo torej prepuščeni sebi, pri omejitvah pa smo posredni proračunski porabnik, ki mu država piše pravila poslovanja -  prav zato smo v domovih v veliki stiski, kako poslovati, da bi ohranili kvaliteto storitev zdravstvene nege in oskrbe in da ne pade celotno breme pomanjkanja denarja za zdravstveno nego na neposrednega uporabnika in njegove svojce. 

Pri izvajanju programa socialno varstvenih storitev je bistvenega pomena spremljanje in ohranjanje ekonomske in socialne varnosti starejših oseb. Ob upoštevanju individualne različnosti je širitev opcij različnih oblik pomoči nujna. Prihajajoča starejša generacija je mnogo bolj zahtevna, pa naj gre za pomoč v bivalnem okolju ali za organizirane oblike pomoči, ki bodo presegale sedanje uniformirane vzorce togega institucionalnega varstva, kar se še posebej kaže v vse večjem povpraševanju po pomoči na domu. Odpiranje v okolje je nujno. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je poleg zadovoljevanja materialnih potreb potrebno omogočiti tudi zadovoljevanje njihovih nematerialnih potreb, zlasti potrebe po medčloveških odnosih. Pri tako togih kadrovskih normativih in omejevanjih na vseh področjih pa je ta potreba vse bolj spregledana.

Rešitev ni v širjenju kapacitet institucionalnega varstva za vsako ceno, pač pa v iskanju vzporednih storitev, ki bodo starejšim omogočala kvalitetno preživljanje starosti.  Zato  bo nujno na nivoju države takoj pristopiti k sistemskim spremembam, ki bodo to tudi omogočile. Samo sprejem usmeritev v nacionalnem programu je premalo.

Strategija razvoja bo konkretizirana preko poslovnih načrtov Doma upokojencev Kranj, ki jih bo predlagala  direktorica doma, obravnaval strokovni svet, po uskladitvi pa sprejemal organ upravljanja. A realizacija je možna le, če delamo z roko v roki, drug z drugim in vsi skupaj. In vem, da zmoremo!

 

CILJI, KI JIH ŽELIMO PRIORITENO DOSEČI:

- Zadovoljstvo uporabnika in njihovih svojcev ter zaposlenih;

- Razvojno naravnan dom, ki bo upošteval sodobne koncepte izvajanja socialno-varstvenih storitev;

- Poslovno uspešen dom, ki bo omogočal kvalitetno izvajanje storitev,  ob upoštevanju individualnih potreb in želja posameznika ter spoštovanje dostojanstva, avtonomije in individualnosti vsakega uporabnika posebej.

 

DIREKTORICA: 

mag. ZVONKA HOČEVAR 

Kranj, avgust 2013