Pomoč na domu

POMOČ NA DOMU vsebuje socialno oskrbo na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge osnovne pogoje za bivanje na svojem domu in potrebujejo občasno pomoč.

Gre za različne oblike organizirane pomoči in opravil, v obsegu največ 20 ur tedensko.

UPRAVIČENCI do pomoči na domu so:

 • osebe stare nad 65 let;
 • osebe s statusom invalida;
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege;
 • kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja;
 • kronično bolni otroci in otroci s težjo motnjo v duševnem ali telesnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. 

Storitve obsegajo naslednje tri sklope opravil:

1. pomoč pri temeljnih opravilih:

 • pomoč pri oblačenju in slačenju;
 • pomoč pri osebni negi (umivanju);
 • pomoč pri hranjenju;
 • pomoč pri ohranjanju osnovnih življenjskih potreb (menjava inkontinenčnih pripomočkov);
 • vzdrževanje ortopedskih pripomočkov.

2. gospodinjska pomoč

 • dostava enega obroka hrane ali nabava živil in priprava enega obroka hrane;
 • pomivanje uporabljene posode;
 • osnovno čiščenje bivalnega prostora;
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

3. pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom;
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti;
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca;
 • priprava na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do storitev pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

Pomoč na domu izvajamo vse dni v tednu v dopoldanskem in popoldanskem času od 6. do 22. ure.

 

Prošnja za izvajanje storitev Pomoči na domu pdf

 

DODATNE INFORMACIJE

Informacije so vam na voljo osebno ali po telefonu v Domu upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj, v prostorih enote pomoči na domu, v času uradnih ur:

 • ponedeljek, torek, četrtek in petek : od 8. do 12. ure 
 • sreda: od 12. do 16. ure 

Telefonska številka: 04 280 13 00
Elektronski naslov: kranj@ssz-slo.si
Internetni naslov: www.du-kranj.si
Faks: 04 233 13 32